بررسی فقهی و موضوعی داوری در حقوق ایران

این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی